Cherub bracelet on hand

Silver Cherub bracelet on hand